English

Ymchwil newydd:

What Works LSTF report_cover_image

The Impact of Road Projects in England 

Mae'r Mae'r adroddiad hwn yn tynnu ar werthusiadau swyddogol o dros 80 o gynlluniau ffyrdd a phedair astudiaeth achos gwreiddiol er mwyn darparu 'golwg hir' 20 mlynedd ar effeithiau adeiladu ffyrdd. Mae'n dod i’r casgliad bod unrhyw fudd-daliadau o gynlluniau ffyrdd o ran gostyngiad tagfeydd yn fyrhoedlog; difrod amgylcheddol o gynlluniau ffordd yn barhaol; a mae ychydig iawn o dystiolaeth bod cynlluniau ffordd yn dod a manteision economaidd. Mae'n dogfennu sut mae'r ymagwedd ffyrdd-flaenaf bresennol i ddatblygiad yn arwain at blerdwf trefol car-dibynnol sydd yn niweidiol i'r amgylchedd ac yn cael ei cystuddio gan dagfeydd. Mae'n argymell canolbwyntio datblygiad yn llawer mwy tynn ar aneddiadau mwy sy'n cynnig cyfleusterau wrth law a chanolfannau cludiant cyhoeddus cryf. Mae'r adroddiad hefyd yn dod i'r casgliad bod y broses werthuso swyddogol yn ddiffygiol iawn ac yn argymell ni ddylai Highways England werthuso ei cynlluniau ei hun.

Lawrlwytho:  The Impact of Road Projects in England (Saesneg yn unig) [6Mb, 137 tudalen]

 

Mae Trafnidiaeth er Bywyd o Safon yn gweithio i wneud ein system drafnidiaeith yn well ar gyfer cymdeithas a'r amgylchedd.

Dulliau amgen deniadol yn hytrach na defnyddio’r car

Cynllunio sy'n lleihau'r angen am deithio yn y car yn y lle cyntaf

Hyrwyddo dewisiadau teithio craffach

 

 Transport isn’t working. Lynn Sloman's book Car Sick shows why, and sets out clearly what the answers are. A must-read for everyone interested in transport.

Stephen Joseph, Cyfarwyddwr Gweithredol, Campaign for Better Transport

 

Mae Trafnidiaeth er Bywyd o Safon yn seiliedig ar egwyddorion moesegol.