English

Seiclo a Cherdded

CCA_summary & synthesis report cover imageCycle City Ambition Programme 2013-2018: Summary and Synthesis of Evidence

Darparodd y rhaglen Cycle City Ambition (CCA) £191m i wyth dinas. Canfu’r gwerthusiad fod beicio wedi cynyddu ym mhob un o’r wyth dinas, gyda rhan o’r cynnydd ledled y ddinas i’w briodoli i fuddsoddiad CCA. Roedd wyth o ddeuddeg cynllun seilwaith a werthuswyd ar lefel cynllun yn dangos cynnydd beicio sy'n debygol o fod i'w briodoli i'r gwell seilwaith. Dangosodd data'r arolwg fod y defnydd o seilwaith CCA yn disodli tua miliwn o deithiau car y flwyddyn a bod y ffigur hwn yn debygol o dyfu yn y dyfodol. Awgrymodd data cyfres amser 3-5 mlynedd i lefelau beicio adeiladu ar seilwaith newydd. Roedd cynlluniau CCA wedi cynhyrchu mwy o weithgaredd corfforol a buddion iechyd ac wedi lledaenu'r rheini'n fwy cyfartal i fenywod a grwpiau lleiafrifoedd ethnig.

Lawrlwytho (Saesneg yn unig): Sloman L, Dennis S, Hopkinson L, Goodman A, Farla K, Hiblin B and Turner J (2021) Summary and Synthesis of Evidence: Cycle City Ambition Programme 2013-2018

 

CWIS Active Travel Investment Models cover image

Adroddiadau modelu ar gyder y Cycling and Walking Investment Strategy (CWIS) 

Comisiynwyd Trafnidiaeth er Bywyd o Safon a chonsortiwm Arup Aecom gan yr Adran Drafnidiaeth i ddatblygu modelau i asesu swm a math y buddsoddiad sy'n ofynnol i gyrraedd targedau beicio a cherdded, ar gyfer amrywiaeth o senarios gwahanol.

Mae'r prif adroddiad yn egluro strwythur tri Model Buddsoddi Teithio Egnïol, ar gyfer beicio, cerdded a cherdded i'r ysgol. Mae wyth atodiad technegol yn cyd-fynd ag ef.

Mae atodiadau technegol 4 a 5 yn rhoi disgrifiad cynhwysfawr o'r dystiolaeth sy'n sail i'r modelau.

Cliciwch ar y dolenni isod i lawrlwytho (Saesneg yn unig):

CWIS Active Travel Investment Models: model structure and evidence base – main reportSloman L, Cairns S, Green A, Hopkinson L and Perrotta F (2019)

Technical appendix 1: Defining local authority baseline data for the models Cairns S (2019)

Technical Appendices 2 and 3: Defining the counterfactuals and Potential effect of housing development and land use on the counterfactual Sloman L (2019)

Technical appendix 4: Overview of evidence on increasing active travel Hopkinson L, Cairns S, Heinen E, Schuller Z, Stoddart I and Sloman L (2019)

Technical appendix 5: Compendium of interventions Cairns S, Hopkinson L, Schuller Z, Stoddart I, Heinen E and Sloman L (2019)

Technical appendix 6: Intervention summary tables (2019)

Technical appendix 7: Factors affecting walking and cycling levels, and model scaling factors Cairns S (2019)

Technical appendix 8: Package details (2019)

 

Effaith beicio ar economi'r DU ... a sut y gallai gyfrannu llawer mwy

Comisiynodd y Gymdeithas Feiciau Drafnidiaeth er Bywyd o safon i gynhyrchu tri adroddiad i ddatblygu'r dystiolaeth o gyfraniad beicio i strategaeth ddiwydiannol Prydain.

Newson C and Sloman L (2018) The value of the cycling sector to the British economy: a scoping study

Newson C and Sloman L (2018) The case for a UK incentive for e-bikes

Cairns C and Sloman L (2019) Potential for e-cargo bikes to reduce congestion and pollution from vans in cities

Hopkinson L (2021) The economic benefits of local cycling investment: Greater London Case Study

Mae'r adroddiadau'n cyfrifo bod y diwydiant beiciau yn werth £ 5.4 biliwn y flwyddyn i economi'r DU unwaith y bydd effeithiau ehangach a gwerth twristiaeth yn cael ei ychwanegu at werthiannau o £ 0.7 biliwn y flwyddyn. Maent yn dangos pe bai'r DU yn mabwysiadu gwell polisïau a chefnogaeth ar gyfer e-feiciau a beiciau e-gargo, fel mewn gwledydd eraill, y gellid sicrhau buddion mawr pellach. Cliciwch ar y delweddau isod i lawrlwytho (Saesneg yn unig):

Value of cycling to British economy cover image

The case for a UK incentive for e-bikes_ cover_image

Potential for e-cargo bikes_cover image

 

 

 

 

 

Gwerth beicio                                  Cymhellion beiciau trydan          Potensial beiciau cargo trydan

 

Greater_London_case_study_value_from_cycle_investment_cover_image

 

 

 

 

 

 

 

 

Greater London case study 

 

CCAG_baseline_report_cover

Typical Costs of Cycling Interventions: Interim analysis of Cycle City Ambition schemes

Mae'r ddogfen hon yn rhoi crynodeb o gostau nodweddiadol ymyriadau beicio a'r ffactorau sydd yn effeithio arnyn nhw, yn seiliedig ar wariant wrth gyflawni Cam 1 o'r rhaglen Cycle City Ambition (CCA). 

Taylor I and Hiblin B (2017) Typical Costs of Cycling Interventions: Interim analysis of Cycle City Ambition schemes Adroddiad i'r Adran Drafnidiaeth

Lawrlwytho: Costs of Cycling Interventions: Interim analysis of Cycle City Ambition schemes (Saesneg yn unig) [pdf 2Mb]

 

  

CCAG_interim_report_cover

Cycle City Ambition Programme: Interim Report

Mae'r adroddiad interim hwn yn disgrifio effaith buddsoddiad mewn seilwaith beiciau yn yr wyth dinas Cycle City Ambition hyd at ddiwedd 2017. Mae'n adrodd y cynnydd beicio ar llwybrau a dderbyniodd fuddsoddiad cyfalaf; tueddiadau beicio ledled y ddinas; tueddiad i feicio yn ôl rhyw, oedran ac ethnigrwydd; a gwahaniaethau rhwng proffil demograffig beicwyr newydd a beicwyr presennol. Cyhoeddir adroddiad terfynol yn 2021.

Sloman L, Riley R, Dennis S, Hopkinson L, Goodman A, Farla K, and Hiblin B (2019) Cycle City Ambition Programme: Interim Report Adroddiad i'r Adran Drafnidiaeth

Lawrlwytho: Cycle City Ambition Programme: Interim Report (Saesneg yn unig) [pdf 5Mb]

 

CCAG_baseline_report_cover

Cycle City Ambition Programme: Baseline Report

Mae'r adroddiad hwn yn nodi'r sylfaen ar gyfer gwerthuso'r wyth tref Cycle City Ambition a gefnogodd yr Adran Drafnidiaeth efo cronfeydd cyfalaf o £191m rhwng 2013 a 2018.

Sloman L, Goodman A, Taylor I, Maia J, Riley R, Dennis S, Farla K, Hopkinson L and Hiblin B (2017) Cycle City Ambition Programme: Baseline and Interim Report Adroddiad ar gyfer yr Adran Drafnidiaeth

Lawrlwytho: Cycle City Ambition Programme: Baseline Report (Saesneg yn unig) [pdf 5Mb]

 

 

Dadansoddi a Chyfuno Tystiolaeth ynglŷn ag Effaith Buddsoddi mewn Chwe Thref Arddangos Seiclo

Ariannwyd y chwe Thref Arddangos Seiclo gan Cycling England a'r Adran Drafnidiaeth i roi strategaethau cynhwysfawr ar waith i annog mwy o bobl i seiclo, gan gynnwys mesurau 'craff' i newid ymddygiad yn ogystal â seilwaith seiclo newydd. Y cynnydd mewn seiclo ar gyfartaledd, a fesurwyd trwy gyfrwng cyfrifiadau seiclo awtomatig, oedd 27% dros gyfnod tair blynedd y rhaglen. Cafwyd cynnydd yn nifer y bobl a oedd yn seiclo, ymhlith oedolion a phlant fel ei gilydd. Awgrymodd data cymaryddion ei bod yn annhebygol mai adlewyrchiad o duedd genedlaethol ehangach yn unig oedd hyn. Roedd y buddsoddiad yn cynnig gwerth mawr am arian. Mae’r adroddiad hwn ar ran yr Adran Drafnidiaeth a Cycling England yn dwyn ynghyd y canlyniadau allweddol o dair blynedd cyntaf y rhaglen Trefi Arddangos Seiclo.

Sloman L, Cavill N, Cope A, Muller L and Kennedy A (2009) Analysis and synthesis of evidence on the effects of investment in six Cycling Demonstration Towns. Adroddiad i'r Adran Drafnidiaeth a Cycling England

Lawrlwytho: Analysis & Synthesis (Saesneg yn unig) [pdf 1.39Mb]

 

Cycling Demonstration Towns Summary Report cover image

Summary of Outcomes of the Cycling Demonstration Towns and Cycling City and Towns Programmes

Dyma grynodeb o ganlyniadau terfynol y rhaglen Cycling Demonstration Town (CDT) (2005 - 2011) a'r rhaglen Cycling City and Towns (CCT) (CCT) (2008 - 2011). Ariannodd y ddwy raglen 18 o drefi a dinasoedd i weithredu strategaethau i annog mwy o bobl i feicio. Cynyddodd teithiau beicio ar draws y ddau raglen yn gyffredinol, a hefyd ym mhob un o'r 18 trefi a dinasoedd. O ddata cyfrif awtomatig, cafwyd cynnydd cyffredinol o 29% ar gyfer y chwech CDT mewn 5.5 mlynedd (yn amrywio ar draws trefi: 6% - 59%); a chynnydd cyffredinol o 24% ar gyfer y 12 CCT dros dair blynedd (yn amrywio ar draws trefi: 9% - 62%). Y gyfradd dwf flynyddol ar gyfer y rhaglen CDT oedd 5.3% ac ar gyfer y rhaglen CCT 8.0%. Roedd hyn yn debyg i gyfraddau twf mewn dinasoedd rhyngwladol sydd wedi dangos ymrwymiad hirdymor parhaus i feicio.

LawrlwythoSummary of Outcomes CDT & CCT Programmes (Saesneg yn unig) [pdf 1.14Mb]