English

Seiclo a Cherdded

CCAG_baseline_report_cover

Typical Costs of Cycling Interventions: Interim analysis of Cycle City Ambition schemes

Mae'r ddogfen hon yn rhoi crynodeb o gostau nodweddiadol ymyriadau beicio a'r ffactorau sydd yn effeithio arnyn nhw, yn seiliedig ar wariant wrth gyflawni Cam 1 o'r rhaglen Cycle City Ambition (CCA). 

Taylor I and Hiblin B (2017) Typical Costs of Cycling Interventions: Interim analysis of Cycle City Ambition schemes Adroddiad ar ran yr Adran Drafnidiaeth

Lawrlwytho: Costs of Cycling Interventions: Interim analysis of Cycle City Ambition schemes (Saesneg yn unig) [pdf 2Mb]

 

 

CCAG_baseline_report_cover

Cycle City Ambition Programme: Baseline Report

Mae'r adroddiad hwn yn nodi'r sail ar gyfer gwerthuso'r wyth tref Cycle City Ambition y mae'r Adran Drafnidiaeth wedi eu cefnogi efo chronfeydd cyfalaf o £191m rhwng 2013 a 2018. Cyhoeddir dau adroddiad gwerthuso pellach: adroddiad interim (2018, yn disgwyl cyhoeddi ) ac adroddiad terfynol (2020).

Sloman L, Goodman A, Taylor I, Maia J, Riley R, Dennis S, Farla K, Hopkinson L and Hiblin B (2017) Cycle City Ambition Programme: Baseline and Interim Report Adroddiad ar ran yr Adran Drafnidiaeth

Lawrlwytho: Cycle City Ambition Programme: Baseline Report (Saesneg yn unig) [pdf 5Mb]

 

Dadansoddi a Chyfuno Tystiolaeth ynglŷn ag Effaith Buddsoddi mewn Chwe Thref Arddangos Seiclo

Ariannwyd y chwe Thref Arddangos Seiclo gan Cycling England a'r Adran Drafnidiaeth i roi strategaethau cynhwysfawr ar waith i annog mwy o bobl i seiclo, gan gynnwys mesurau 'craff' i newid ymddygiad yn ogystal â seilwaith seiclo newydd. Y cynnydd mewn seiclo ar gyfartaledd, a fesurwyd trwy gyfrwng cyfrifiadau seiclo awtomatig, oedd 27% dros gyfnod tair blynedd y rhaglen. Cafwyd cynnydd yn nifer y bobl a oedd yn seiclo, ymhlith oedolion a phlant fel ei gilydd. Awgrymodd data cymaryddion ei bod yn annhebygol mai adlewyrchiad o duedd genedlaethol ehangach yn unig oedd hyn. Roedd y buddsoddiad yn cynnig gwerth mawr am arian. Mae’r adroddiad hwn ar ran yr Adran Drafnidiaeth a Cycling England yn dwyn ynghyd y canlyniadau allweddol o dair blynedd cyntaf y rhaglen Trefi Arddangos Seiclo.

Sloman L, Cavill N, Cope A, Muller L and Kennedy A (2009) Analysis and synthesis of evidence on the effects of investment in six Cycling Demonstration Towns. Adroddiad ar ran yr Adran Drafnidiaeth a Cycling England

Lawrlwytho: Analysis & Synthesis (Saesneg yn unig) [pdf 1.39Mb]

 

Cycling Demonstration Towns Summary Report cover image

Summary of Outcomes of the Cycling Demonstration Towns and Cycling City and Towns Programmes

Dyma grynodeb o ganlyniadau terfynol y rhaglen Cycling Demonstration Town (CDT) (2005 - 2011) a'r rhaglen Cycling City and Towns (CCT) (CCT) (2008 - 2011). Ariannodd y ddwy raglen 18 o drefi a dinasoedd i weithredu strategaethau i annog mwy o bobl i feicio. Cynyddodd teithiau beicio ar draws y ddau raglen yn gyffredinol, a hefyd ym mhob un o'r 18 trefi a dinasoedd. O ddata cyfrif awtomatig, cafwyd cynnydd cyffredinol o 29% ar gyfer y chwech CDT mewn 5.5 mlynedd (yn amrywio ar draws trefi: 6% - 59%); a chynnydd cyffredinol o 24% ar gyfer y 12 CCT dros dair blynedd (yn amrywio ar draws trefi: 9% - 62%). Y gyfradd dwf flynyddol ar gyfer y rhaglen CDT oedd 5.3% ac ar gyfer y rhaglen CCT 8.0%. Roedd hyn yn debyg i gyfraddau twf mewn dinasoedd rhyngwladol sydd wedi dangos ymrwymiad hirdymor parhaus i feicio.

LawrlwythoSummary of Outcomes CDT & CCT Programmes (Saesneg yn unig) [pdf 1.14Mb]