English

Ffyrdd a Thraffig – Problemau a Datrysiadau

School Streets toxic air report_cover_image

School Streets: reducing children's exposure to toxic air pollution and road danger

Mae'r adroddiad hwn gan Transport for Quality of Life a'r Active Travel Academy ar gyfer Possible a Mum's for Lungs yn canfod y byddai cyflwyno Strydoedd Ysgol yn gynhwysfawr a gaeai strydoedd heibio i ysgolion ar ddechrau a diwedd y diwrnod ysgol yn lleihau amlygiad i lygredd aer a perygl ffyrdd i 1.25 miliwn o fyfyrwyr cynradd ac uwchradd yn Llundain, Birmingham, Leeds a Bryste. Mae'n cyflwyno tystiolaeth bod Strydoedd Ysgol yn lleihau llygredd aer a pherygl ffyrdd yn effeithiol ar adegau ac mewn lleoedd lle mae'r defnyddwyr ffyrdd mwyaf agored i niwed wedi'u crynhoi fwyaf. 

Lawrlwytho:  School Streets: reducing children's exposure to toxic air pollution and road danger (Saesneg yn unig) [2.5Mb, 55 tudalen]

 

What Works LSTF report_cover_image

The Impact of Road Projects in England

Mae'r Mae'r adroddiad hwn yn tynnu ar werthusiadau swyddogol o dros 80 o gynlluniau ffyrdd a phedair astudiaeth achos gwreiddiol er mwyn darparu 'golwg hir' 20 mlynedd ar effeithiau adeiladu ffyrdd. Mae'n dod i’r casgliad bod unrhyw fudd-daliadau o gynlluniau ffyrdd o ran gostyngiad tagfeydd yn fyrhoedlog; difrod amgylcheddol o gynlluniau ffordd yn barhaol; a mae ychydig iawn o dystiolaeth bod cynlluniau ffordd yn dod a manteision economaidd.

Mae'n dogfennu sut mae'r ymagwedd ffyrdd-flaenaf bresennol i ddatblygiad yn arwain at blerdwf trefol car-dibynnol sydd yn niweidiol i'r amgylchedd ac yn cael ei cystuddio gan dagfeydd. Mae'n argymell canolbwyntio datblygiad yn llawer mwy tynn ar aneddiadau mwy sy'n cynnig cyfleusterau wrth law a chanolfannau cludiant cyhoeddus cryf. Mae'r adroddiad hefyd yn dod i'r casgliad bod y broses werthuso swyddogol yn ddiffygiol iawn ac yn argymell ni ddylai Highways England werthuso ei cynlluniau ei hun.

Comisiynwyd gan CPRE. (2017)

Lawrlwytho:  The Impact of Road Projects in England (Saesneg yn unig) [6Mb, 137 tudalen]

 

Sŵn Traffig mewn Ardaloedd Gwledig: Profiadau Personol y Bobl y Mae Hyn yn Effeithio arnyn nhw

Casglodd pum astudiaeth achos dystiolaeth ansoddol o’r problemau sy’n codi yn sgil sŵn traffig mewn ardaloedd gwledig, sef problemau y dywedir rhy ychydig amdanyn nhw.  Daeth y darganfyddiadau o fewn dau gategori eang: profiad syfrdanol ddifrifol o sŵn lle mae pobl yn byw’n agos at ffyrdd gwledig prysur, hyd yn oed i’r graddau lle ceir problemau ag iechyd; a dirywiad sylweddol yn y profiad o gefn gwlad ymhellach o lawer i ffwrdd o ffyrdd na’r hyn y mae gweithdrefnau asesu swyddogol yn ei ystyried, gan arwain at bobl yn osgoi ymweld â rhai o leoedd prydferthaf Prydain.

Cyflawnwyd ar ran Y Gymdeithas Sŵn gydag arian oddi wrth Sefydliad Esmee Fairbairn. (2008)

Lawrlwytho: Traffic Noise in Rural Areas: Personal Experiences of People Affected (Saesneg yn unig) [pdf 706kB]

 

Beyond Transport Infrastructure cover image

Y Tu Hwnt i Seilwaith Trafnidiaeth: Gwersi ar gyfer y Dyfodol o Brosiectau Ffyrdd Diweddar

Edrychodd yr adroddiad hwn ar effeithiau cynlluniau ffordd ar dwf traffig, y dirwedd a phwysau datblygu. Edrychodd ar y broses arfarnu cyn adeiladu ffordd, ac ar y broses werthuso wedyn. Mae yna dair astudiaeth achos fanwl: Ffordd Osgoi Newbury, Ffordd Osgoi Ddeheuol M65 Blackburn a Ffordd Osgoi Polegate. Dangosodd yr astudiaeth dwf traffig sy’n fwy o lawer na rhagolygon swyddogol a datblygiadau seiliedig ar y car sy’n anghynaliadwy. Dygodd sylw at fethiant y broses arfarnu i nodi’r effeithiau pwysig hyn ar fywyd go iawn yn sgil adeiladu ffyrdd.

Comisiynwyd y gwaith gan y Countryside Agency a CPRE, a thîm y prosiect oedd ymgynghoriaeth Trafnidiaeth a’r Amgylchedd, Trafnidiaeth er Bywyd o Safon ac Ymgynghoriaeth JohnElliott. (2006)

Mewn adroddiad byr yn dilyn y prif adroddiad, cafwyd dadansoddiad o Werthusiad Ôl-Brosiect 5-mlynedd-yn-ddiweddarach yr Asiantaeth Priffyrdd o Ffordd Osgoi Newbury, a rhyddhawyd hwn ar ôl cwblhau’r prif adroddiad. (2006)

Lawrlwytho: adroddiad llawn Beyond Transport Infrastructure (Saesneg yn unig) [pdf 949kB]

Lawrlwytho: fersiwn gryno o Beyond Transport Infrastructure (Saesneg yn unig) [pdf 647kB]

Lawrlwytho: Follow-up Analysis of Newbury Bypass (Saesneg yn unig) [pdf 65kB]