English

Trafnidiaeth Wledig

A New Approach to Rural Public Transport

Mae gwasanaethau trafnidiaeth sy’n ymateb i’r galw yn y DU yn cyflawni’r anghenion trafnidiaeth trigolion ardaloedd gwledig yn llai effeithiol o lawer nag eu cymheiriaid cyfatebol yn Ewrop cyfandirol.  Ffeindiodd yr ymchwil fod gan gweithrediadau led-ganolbarth a led-wlad yn yr Iseldiroedd ag yn y Swistir costiau swbsideiddio y trip sy’n is na gweithrediadau yn y DU, sy’n gyfyngedig i ardaloedd awdurdodau lleol neu ardaloedd sy’n hyd yn oed yn llai.  Mae’r adroddiad yn cynnig newidiadau i’r fframwaith rheoleiddiad a swbsideiddio er mwyn caniatau gweithredwyr rhedeg gweithrediadau efo arbedion maint fel y rheiny sy’n gweithio yn Ewrop cyfandirol.  Mae y rhain yn cael eu galw ‘Taxiplus’ er mwyn cyfeirio at fflyd o gerbydau bach sy’n darparu trafnidiaeth rhannu i ymdeithwyr sy’n archebu ymlaen llaw, a sy’n ar gael i’r cyhoedd i gyd ar ben y grwpiau sy’n gyfyngedig wrth symud o gwmpas sy’n defnyddio gwasanaethau lleol i’r galw yn barod.

Arweinodd Lynn Sloman grwp gweithio Comisiwn Trafnidiaeth Integredig er mwyn cynhyrchu’r adroddiad.  (2008)

Lawrlwytho: A New Approach to Rural Public Transport (Saesneg yn unig) [pdf 602kb]

 

Rural Transport Futures cover imageDyfodol Trafnidiaeth Wledig: Datrysiadau Trafnidiaeth ar gyfer Cefn Gwlad Ffyniannus

Mae gan wledydd Ewropeaidd eraill drafnidiaeth wledig well o lawer na Phrydain. Edrychodd y prosiect hwn ar dair ardal astudiaeth achos wledig yn yr Iseldiroedd, yr Almaen a Denmarc, a nododd arfer gorau ym meysydd trafnidiaeth sy’n ymateb i’r galw, integreiddio trafnidiaeth gyhoeddus, twristiaeth gynaliadwy, rheoli symudedd a seiclo. (2003)

Ariannwyd y prosiect gan Transport 2000 Trust, y Countryside Agency a Chyngor ar Bopeth. Tîm y prosiect oedd Trafnidiaeth er Bywyd o Safon, Jonathon Bray, JohnWhitelegg a Paul Salveson.

Lawrlwytho: fersiwn gryno o Rural Transport Futures (Saesneg yn unig) [pdf 273kb]

Mae'r adroddiad llawn, Rural Transport Futures, ar gael fel copi caled (72 o dudalennau) oddi wrth Campaign for Better Transport am £15.00.