English

Trafnidiaeth a Newid Hinsawdd

Car exhaust image

Newidiadau mawr mewn polisïau trafnidiaeth i gyrraedd targed 1.5 oC

Gofynnodd Cyfeillion Y Ddaear Trafnidiaeth er Bywyd o Safon i gynhyrchu cyfres o bapurau ynghylch y newidiadau sydd eu hangen ym mholisi trafnidiaeth ar gyfer y DU i gyflawni ei gyfran deg o doriadau allyriadau carbon. Erbyn hyn, trafnidiaeth yw'r prif gyfranwr yn y DU i newid yn yr hinsawdd sy'n bygwth canlyniadau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd sy'n drafferthus iawn, ac mae'r angen am newid yn y broses o lunio polisïau trafnidiaeth yn fater brys. Mae'r dybiaeth swyddogol bod newidiadau cynyddrannol i fusnes-fel-arfer yn ddigon yn anghynaladwy.

Mae’r papurau hyn yn cymryd ymagwedd wahanol, gan gydnabod graddfa lawn yr her a chyflwyno syniadau am ddewisiadau eraill beiddgar a dychmygus, hyd yn oed os yw y’r rhain y tu allan i’r ‘comfort zone’ swyddogion a gweinidogion y llywodraeth ac nad ydynt eto’n rhan o’r drafodaeth swyddogol.

Photo credit Marcus Spiske on Unsplash. Ar hyn o bryd dim ond yn Saesneg y mae'r papurau (isod) ar gael.

Briefing 1: More than electric cars - Why we need to reduce traffic to reach carbon targets

Briefing 2:  Transforming public transport - Regulation, spending and free buses for the under 30s

Briefing 3: Planning for less car use