English

Trafnidiaeth a Newid Hinsawdd

Car exhaust image

Newidiadau mawr mewn polisïau trafnidiaeth i gyrraedd targed 1.5 oC

Gofynnodd Cyfeillion Y Ddaear Trafnidiaeth er Bywyd o Safon i gynhyrchu cyfres o bapurau ynghylch y newidiadau sydd eu hangen ym mholisi trafnidiaeth ar gyfer y DU i gyflawni ei gyfran deg o doriadau allyriadau carbon. Erbyn hyn, trafnidiaeth yw'r prif gyfranwr yn y DU i newid yn yr hinsawdd sy'n bygwth canlyniadau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd sy'n drafferthus iawn, ac mae'r angen am newid yn y broses o lunio polisïau trafnidiaeth yn fater brys. Mae'r dybiaeth swyddogol bod newidiadau cynyddrannol i fusnes-fel-arfer yn ddigon yn anghynaladwy.

Mae’r papurau hyn yn cymryd ymagwedd wahanol, gan gydnabod graddfa lawn yr her a chyflwyno syniadau am ddewisiadau eraill beiddgar a dychmygus, hyd yn oed os yw y’r rhain y tu allan i’r ‘comfort zone’ swyddogion a gweinidogion y llywodraeth ac nad ydynt eto’n rhan o’r drafodaeth swyddogol.

Photo credit Marcus Spiske on Unsplash. Ar hyn o bryd dim ond yn Saesneg y mae'r papurau (isod) ar gael.

Briefing 1: More than electric cars - Why we need to reduce traffic to reach carbon targets

Briefing 2:  Transforming public transport - Regulation, spending and free buses for the under 30s

Briefing 3: Planning for less car use

Briefing 4: Segregated cycleways and e-bikes - The future of urban travel

Briefing 5: Getting the Department for Transport on the right track

Briefing 6: An Eco Levy for driving - Cut carbon, clean up toxic air, and make our towns and cities liveable

Briefing 7: Transforming transport funding to meet our climate targets

Briefing 8: A radical transport response to the Climate Emergency

Briefing 9: A net zero carbon budget for the whole transport sector

 

Activists' Briefing: Making transport fit for the Climate Emergency

FoE Activists' Briefing cover imageMae'r briff hwn yn nodi pecyn cyflawn ar gyfer polisi trafnidiaeth sy'n gwbl ymarferol, yn seiliedig ar arfer gorau'r byd, ond hefyd ar raddfa a dyfnder sy'n cyfateb i ddifrifoldeb a brys yr Argyfwng Hinsawdd. 

Gobeithiwn y bydd hyn yn grymuso pawb sy'n poeni am yr Argyfwng Hinsawdd ac sydd mewn sefyllfa i weithredu yn eu hardal - p'un ai fel gweithredwyr Cyfeillion y Ddaear, cynghorwyr lleol, neu swyddogion llywodraeth leol.

 

Activists' Briefing: Making transport fit for the Climate Emergency

 

Polisi Trafnidiaeth Cymru sy'n addas i'r Argyfwng Hinsawdd

Polisi Trafnidiaeth Cymru sy'n addas i'r Argyfwng HinsawddMae'r papur ychwanegol hwn yn  dadlau bod angen i wneuthurwyr polisïau Cymru feddwl o'r newydd am bolisïau trafnidiaeth yng ngoleuni'r argyfwng hinsawdd.  

Mae'n ceisio mynd i'r afael â'r cyfleoedd a'r heriau penodol i Gymru, cyn y bydd Strategaeth Drafnidiaeth Cymru newydd yn cael ei gyflwyno yn ystod 2020.

Mae newidiadau technolegol yn angenrheidiol ond nid ydynt yn ddigon i gyflawni'r lleihad sylweddol, cyflym yn allyriadau carbon sydd ei angen arnom.

Polisi Trafnidiaeth Cymru sy'n addas i'r Argyfwng Hinsawdd (fersiwn Gymraeg)