English

Gwaith Ymarferol i Gyflawni Teithio Cynaliadwy

Rydym yn mynd ati i gyflawni prosiectau ymarferol gydag awdurdodau lleol, cyrff anllywodraethol ac eraill i gyflawni teithio mwy cynaliadwy.

 

Sustainable Transport Blueprint for Canterbury cover image

Strategaeth Trafnidiaeth Gynaliadwy

Gweledigaeth ar gyfer Caergaint sy'n anelu at cyfuno y gorau o'i threftadaeth ganoloesol gain gyda system drafnidiaeth sy'n hyfyd, iachus, effeithlon, amgylcheddol ac addas i'r unfed ganrif ar hugain. 

Lawrlwytho: A Sustainable Transport Blueprint for Canterbury (Saesneg yn unig) [pdf 440 Kb]

Greener Journeys bus voucher 2012Marchnata Teithio Cynaliadwy

Dylunio a mewnbwn gwerthuso i 'Greener Journeys Behaviour Change Lab', cyfres arloesol o fentrau sy'n perswadio gyrwyr ceir yn llwyddiannus i roi cynnig ar y bws yn lle gyrru.

Lawrlwytho: Greener Journeys Behaviour Change Lab Evaluation Exec Summary (Saesneg yn unig) [169 Kb] 

Arweiniad Trafnidiaeth Dyfi, cynnyrch trafnidiaeth a thwristiaeth gynaliadwy, ar gyfer sefydliad gwirfoddol Canolbarth Cymru, Ecodyfi.

Gweithio gydag Arriva a Chynghorau Gwynedd, Powys a Cheredigion i ddatblygu deunydd marchnata gwasanaethau bws sy’n benodol iddyn nhw.

 

Cynllunio Teithio

Cynlluniau teithio ymwelwyr i'r ardal gyfan a safle-benodol ar gyfer atyniadau twristiaeth allweddol Ardal y Llynnoedd fel rhan o'r rhaglen teithio 'Go Lakes'.

Prosiect ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i gynyddu nifer yr ymwelwyr â'u heiddo sy'n teithio mewn modd cynaliadwy.

Cynllun teithio i’r gweithle ar gyfer Cyngor Gwynedd, sy’n cynnwys ei bedair prif swyddfa mewn sir wledig.

Cynlluniau teithio i’r gweithle ar gyfer Cyngor Cefn Gwlad Cymru, mewn saith swyddfa ledled Cymru.

Cynllun teithio ymwelwyr ar gyfer canolfan ymwelwyr amgylcheddol arfaethedig yn Welsh Harp, Gogledd-Orllewin Llundain.

 

Annog Teithio Egnïol

Gweithio gyda Cycling England i sefydlu’r prosiect Trefi Arddangos Seiclo, ac i gefnogi defnyddio mesurau craff i gynyddu seiclo.

Hwyluso rhaglen genedlaethol yr Adran Drafnidiaeth o seminarau cerdded sy’n cynnwys mwy na 1000 o bobl o awdurdodau lleol, ymddiriedolaethau gofal sylfaenol a sefydliadau gwirfoddol.

Adolygu cynlluniau creu parthau cerddwyr y DU a’u heffaith ar fywiogrwydd economaidd ar ran Cyngor Dinas Caerwysg.

 

Ymgysylltiad Cymunedol

Ymgynghoriad ac asesiad o anghenion trafnidiaeth ar ran Cyngor Sir Powys / Cymunedau yn Gyntaf.

Lawrlwytho: Teithio o Amgylch Bro Ddyfi [pdf 718kb]

 

Prif Ffrydio Dewisiadau Craffach

Panel Arbenigwr yr Adran Drafnidiaeth i gynghori ar ddyfarnu grantiau £600 miliwn yr 'Local Sustainable Transport Fund'.

Cynghori'r Llywodraeth Iwerddon ar sefydlu ardaloedd teithio craffach i'w gael eu ariannu ar gyfer teithio cynaliadwy.

Cymorth i awdurdodau lleol ac awdurdodau parciau cenedlaethol i ddatblygu ceisiadau i'r 'Local Sustainable Transport Fund' - cyfradd llwyddiant o 100%.

Monitro a gwerthuso ar gyfer awdurdodau lleol yn gweithredu prosiectau Cronfa Cludiant Cynaliadwy Lleol.

Arfarnu’r strategaeth cludo nwyddau ar gyfer Gogledd-Orllewin Lloegr ar ran NW Transport Roundtable (sef rhwydwaith o fudiadau gwirfoddol amgylcheddol a chymdeithasol).