English

Gwaith Ymarferol i Gyflawni Teithio Cynaliadwy

Rydym yn mynd ati i gyflawni prosiectau ymarferol gydag awdurdodau lleol, cyrff anllywodraethol ac eraill i gyflawni teithio mwy cynaliadwy. Rydym hefyd yn cynghori ar fonitro ymyriadau teithio cynaliadwy ac yn ymgymryd gwerthiusiadau annibynnol er mwyn helpu i ddysgu beth sy'n gweithio orau.

 

Annog Teithio Egnïol

Goodman Dulwich study cover image 2020

Cydlynu gwirfoddolwyr lleol i gyfrif beicwyr, er mwyn archwilio'r effaith ar feicio hidlwyr moddol newydd yn Southwark, Llundain.

Ar y stryd yr effeithiwyd arni gan hidlwyr moddol Streetspace, bu bron i ddyblu nifer y beicwyr o'r cyfrif blaenorol (cynnydd cymharol o 94%). Yn y safle rheoli, roedd y niferoedd beicio yn gymharol ddigyfnewid (cynnydd cymharol o 6%).

Mae'r gwaith yn darparu model i gymunedau eraill arolygu eu strydoedd eu hunain lle mae hidlwyr moddol wedi'u cyflwyno. Mae'r ffeil Word sy'n cyd-fynd sydd ar gael yma i'w lawrlwytho yn darparu manylion y dulliau casglu data i helpu eraill i ddefnyddio'r un dull trylwyr mewn lleoedd eraill.

 

Lawrlwytho: Examining the impact on cycling of Streetspace modal filters: a controlled before-and-after study in Dulwich Village, London [Prif Adroddiad, Saesneg yn unig, pdf 1Mb]

Lawrlwytho: Appendix: Manual Count Resources and Instructions [Atodiad fel dogfen Word 5Mb, Saesneg yn unig. Ar gyfer cymunedau eraill ei ddefnyddio fel templed]

Gweithio gyda Cycling England i sefydlu’r prosiect Trefi Arddangos Seiclo, ac i gefnogi defnyddio mesurau craff i gynyddu seiclo.

Hwyluso rhaglen genedlaethol yr Adran Drafnidiaeth o seminarau cerdded sy’n cynnwys mwy na 1000 o bobl o awdurdodau lleol, ymddiriedolaethau gofal sylfaenol a sefydliadau gwirfoddol.

Adolygu cynlluniau creu parthau cerddwyr y DU a’u heffaith ar fywiogrwydd economaidd ar ran Cyngor Dinas Caerwysg.

 

Monitoring and Evaluation of Sustainable Travel Projects

Derby Connected:  Gwnaeth Trafnidiaeth er Bywyd o Safon gwerthusiad annibynnol o'r prosiect cynlluniau teithio gweithle personol a wnaed gan Sustrans ar gyfer Cyngor Dinas Derby.

Derby Connected monitoring report cover imageDerby Connected summary of outcomes cover image

 

 

 

 

 

Lawrlwytho: Derby Connected Workplace Personalised Travel Planning Project: Monitoring and evaluation report (2015) (Saesneg yn unig) [pdf 0.6Mb]

Lawrlwytho: Derby Connected Workplace Personalised Travel Planning Project: Summary of project outcomes (2016) (Saesneg yn unig) [pdf 1.3Mb]

Derby Connected LSTF Final evaluation report cover imageBu Trafnidiaeth er Bywyd o Safon hefyd yn gweithio efo Cyngor Dinas Derby i werthuso pob agwedd ar ei raglen waith Derby Connected gyfan a gefnogwyd gan Gronfa Cludiant Cynaliadwy Lleol yr Adran Drafnidiaeth, a oedd yn cynnwys gwasanaeth cyngor teithio mewn gweithleodd, cynllunio teithio wedi'i bersonoli ar gyfer gweithwyr, gwasanaethau bysiau newydd i safleoedd cyflogaeth, hyfforddiant beicio, ac adnewyddu ac ailwerthu beiciau ail-law.

Download: Derby Connected LSTF Final Monitoring and Evaluation Report (2016) (Saesneg yn unig) [pdf 2.7Mb]

 

 

Gwerthusiad o raglen drafnidiaeth yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni.

Astudiaeth gwmpasu ar gyfer Highways England i werthuso ei Chronfa Beicio, Diogelwch ac Integreiddio.

 

Sustainable Transport Blueprint for Canterbury cover image

 

Strategaeth Trafnidiaeth Gynaliadwy

Gweledigaeth ar gyfer Caergaint sy'n anelu at cyfuno y gorau o'i threftadaeth ganoloesol gain gyda system drafnidiaeth sy'n hyfyd, iachus, effeithlon, amgylcheddol ac addas i'r unfed ganrif ar hugain. 

Lawrlwytho: A Sustainable Transport Blueprint for Canterbury (Saesneg yn unig) [pdf 440 Kb]

 

 

 

Greener Journeys bus voucher 2012Marchnata Teithio Cynaliadwy

Dylunio a mewnbwn gwerthuso i 'Greener Journeys Behaviour Change Lab', cyfres arloesol o fentrau sy'n perswadio gyrwyr ceir yn llwyddiannus i roi cynnig ar y bws yn lle gyrru.

Lawrlwytho: Greener Journeys Behaviour Change Lab Evaluation Exec Summary (Saesneg yn unig) [169 Kb] 

Arweiniad Trafnidiaeth Dyfi, cynnyrch trafnidiaeth a thwristiaeth gynaliadwy, ar gyfer sefydliad gwirfoddol Canolbarth Cymru, Ecodyfi.

Gweithio gydag Arriva a Chynghorau Gwynedd, Powys a Cheredigion i ddatblygu deunydd marchnata gwasanaethau bws sy’n benodol iddyn nhw.

 

Cynllunio Teithio

Cynlluniau teithio ymwelwyr i'r ardal gyfan a safle-benodol ar gyfer atyniadau twristiaeth allweddol Ardal y Llynnoedd fel rhan o'r rhaglen teithio 'Go Lakes'.

Prosiect ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i gynyddu nifer yr ymwelwyr â'u heiddo sy'n teithio mewn modd cynaliadwy.

Cynllun teithio i’r gweithle ar gyfer Cyngor Gwynedd, sy’n cynnwys ei bedair prif swyddfa mewn sir wledig.

Cynlluniau teithio i’r gweithle ar gyfer Cyngor Cefn Gwlad Cymru, mewn saith swyddfa ledled Cymru.

Cynllun teithio ymwelwyr ar gyfer canolfan ymwelwyr amgylcheddol arfaethedig yn Welsh Harp, Gogledd-Orllewin Llundain.

 

 

Teithio Bro Ddyfi cover imageYmgysylltiad Cymunedol

Ymgynghoriad ac asesiad o anghenion trafnidiaeth ar ran Cyngor Sir Powys / Cymunedau yn Gyntaf.

Lawrlwytho: Teithio o Amgylch Bro Ddyfi [pdf 718kb]

 

 

 

 

 

 

Prif Ffrydio Dewisiadau Craffach

Panel Arbenigwr yr Adran Drafnidiaeth i gynghori ar ddyfarnu grantiau £600 miliwn yr 'Local Sustainable Transport Fund'.

Cynghori'r Llywodraeth Iwerddon ar sefydlu ardaloedd teithio craffach i'w gael eu ariannu ar gyfer teithio cynaliadwy.

Cymorth i awdurdodau lleol ac awdurdodau parciau cenedlaethol i ddatblygu ceisiadau i'r 'Local Sustainable Transport Fund' - cyfradd llwyddiant o 100%.

Monitro a gwerthuso ar gyfer awdurdodau lleol yn gweithredu prosiectau Cronfa Cludiant Cynaliadwy Lleol.

Arfarnu’r strategaeth cludo nwyddau ar gyfer Gogledd-Orllewin Lloegr ar ran NW Transport Roundtable (sef rhwydwaith o fudiadau gwirfoddol amgylcheddol a chymdeithasol).